Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 90
กสม. ปิติกาญจน์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องรับรอง 703 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ประชุมร่วมกับคุณนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร และคุณธาริณี สุรวรนนท์ ผู้จัดการโครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) เพื่อหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบธุรกิจ (SMEs) ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐาน (Check List) ทั้งในมิติการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการลงทุนทางธุรกิจ
          ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีแผนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs รวมทั้ง การจัดทำรายละเอียด Check List และกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ SMEs โดยการประสานพลังความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ในการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงการติดตามเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทั้งในมิติการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการลงทุนทางธุรกิจต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148443
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
148
คน