Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 92
กสม. สุชาติประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับพลตรีไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลตรีฐาปนันท์ อรุณโชติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอกเฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน พันเอกมานะ ปริญญาศิริ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน พันเอกจิระยุส จันทน์อาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน พันเอกสุพจน์ โพยนอก หัวหน้ากองสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน นายกฤษฎา งามสินจำรัส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมด้วย
          ในการนี้ที่ประชุมร่วมกันหารือในประเด็น กรอบความร่วมมือในการดำเนิงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การกำหนดกลไกดำเนินงานหากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ในรูปแบบ Warning System ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับจัดอบรมสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดช่องว่างระหว่างการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148429
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
134
คน