Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 96
กสม. สุชาติประชุมร่วมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ ศอ.บต.
         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ 303 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมี นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงาน นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นรองประธานคณะทำงาน นายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา ที่ปรึกษาคณะทำงาน และพลเรือตรี วรพล สิทธิจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมด้วย
           ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันหารือถึงกิจกรรมการแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือคนไทยไร้สัญชาติ ในประเทศมาเลเซียโดยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ กงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. จัดร่วมกับ กงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการปกครอง การร่วมกันแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลของชาวโรฮีนจาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
        ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 28 – 30  มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีเป้าหมายให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทรมานและบังคับบุคคลสูญหาย ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 รวมทั้งพิจารณากำหนดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บัณฑิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นิติกร เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอิสลามจังหวัด เครือข่ายนักส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
          จากนั้น เวลา 15.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ได้เข้าพบนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมในการทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยร่วมกันพิจารณาให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดต้นแบบที่บูรณาการมิติสิทธิมนุษยชนในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพสตรีให้เป็นผู้นำในการพัฒนา


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148447
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
152
คน