Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 13
กสม. ศยามล ร่วมเสวนารายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน "ปัญหาช้างป่า การเยียวยาที่ไม่ถูกเมินเฉย"
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเสวนาในรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน "ปัญหาช้างป่า การเยียวยาที่ไม่ถูกเมินเฉย" ร่วมกับ ดร.พิเชฐ นุ่นโต ผู้เชี่ยวชาญช้างป่าเอเชีย IUCN SSC นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี ณ วนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการถ่ายทอดสด (live) ผ่านเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai PBS และนักข่าวพลเมือง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยของช้างป่าสรุปว่า ต้องมองภาพรวมของปัญหาและการแก้ไขอย่างรอบด้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันจัดการปัญหาอย่างมีเอกภาพ ในด้านการเยียวยาควรบูรณาการงบประมาณของรัฐจากหน่วยงานทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยต้องลดขั้นตอนเบิกจ่ายเงินให้รวดเร็วและเป็นธรรม และต้องคำนึงถึงการเยียวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน การขาดโอกาสในการมีรายได้ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากช้างป่า ทั้งนี้ เสนอให้มีการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ องค์กรประชาสังคม และหรือนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการบริหารจัดการ
นางสาวศยามล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบริหารจัดการปัญหาช้างป่า ควรมีการรวบรวมข้อมูลผลกระทบความเสียหาย และคำนึงถึงวิธีการจัดการบนความปลอดภัยของอาสาสมัครและประชาชนในการเฝ้าระวังช้างป่า รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังด้วย ทั้งนี้ อาจให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นผู้ประสานงานการบูรณาการกลั่นกรองการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน และควรมีการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในการบริหารจัดการภัยจากช้างป่า


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148460
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
165
คน