Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 15
กสม. ปิติกาญจน์ ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงกรณีปัญหาสถานะบุคคล และร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลให้แก่เด็กนักเรียนรหัส G
 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและแนวทางคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสถานะบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของพระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ีจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่เด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G (กลุ่มเด็กนักเรียนไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีถิ่นกำเนิดและหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับสถานะทางทะเบียนหรือไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ) ณ โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การลงพื้นที่ในวันนี้มีเป้าหมายการออกบัตรประจำตัวให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 92 คนในอำเภอทองผาภูมิ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กที่จะต้องดำเนินการทั้งสิ้น 1,479 ราย ในส่วนการดำเนินการกรณีปัญหาสถานะบุคคลของกลุ่มพระภิกษุ สามเณร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับฟังความเห็นจากผู้แทนกรมการปกครองซึ่งเห็นว่า จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับเจ้าคณะอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวางแผนที่จะสำรวจข้อมูลเป็นลำดับแรก เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะสนับสนุน และติดตามรวบรวมข้อมูล รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5148500
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
205
คน