Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 7
กสม. วสันต์ ให้คำปรึกษานักบริหารระดับสูง ในการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มของหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งอาคารฝึกอบรม) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3) ครั้งที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการกำหนดหัวข้อและจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มเชิงนโยบาย (Policy Paper) ในประเด็นสิทธิมนุษยชน หัวข้อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มเชิงนโยบาย (Policy Paper) ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ 1. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 2. สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3. การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล 4. การขจัดการเลือกปฏิบัติ 5. การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ 6. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กสม. มีกำหนดการพบนักศึกษาครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4919652
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1241
คน