Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 18
กสม. ปิติกาญจน์ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะ และบุคคลตกหล่นเพื่อการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ห้องปทุมมาศ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะ และบุคคลตกหล่นเพื่อการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานเพื่อบูรณาการส่งต่อประสานความช่วยเหลือให้เป็นทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติและไร้สถานะเข้าถึงโอกาสในการรับบริการจากภาครัฐที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการเดินทาง สิทธิทางการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดประเด็นปัญหาของบุคคลไร้สถานะ การพิจารณารูปแบบการทำงานร่วมกัน รวมถึงการพิจารณา (ร่าง) บันทึกความร่วมมือโดยกำหนดหน้าที่ในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340249
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1126
คน