Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 15
กสม.​ ศยามล บรรยายหัวข้อ ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน   เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมแก่นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ในหัวข้อ “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ซึ่งได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมาของการประกาศหลักสิทธิมนุษยชนในทางสากลและของไทย ความเป็นมาของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการคุ้มรองสิทธิมนุษยชนของศาลปกครอง และยกกรณีตัวอย่างปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทย ให้ผู้เข้าอบรมได้วินิจฉัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ด้านการบริหาร และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5239295
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
43
คน