Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 16
กสม. ศยามล ร่วมสังเกตการณ์การประชุมศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการตัดสินใจการจัดการไฟในที่โล่งด้วยระบบ Fire D ระดับจังหวัดและท้องถิ่น อันเนื่องจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสังเกตการณ์การประชุมศึกษาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการตัดสินใจการจัดการไฟในที่โล่ง ด้วยระบบ Fire D ระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คุณปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คุณชัชวาล ทองดีเลิศ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และคุณเดโช ไชยทัพ สมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมดังกล่าวมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ การนำเสนอระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลชุมชน ศูนย์วิชาการของจังหวัด Application Fire D บทเรียนและข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ สาระสำคัญและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่า การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการไฟป่า ทั้งนี้ กสม.จะนำผลจากการประชุมไปพิจารณาออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพื่อนำไปสู่การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิในอากาศสะอาด ภายใต้ประเด็นสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายต่อไป
จากนั้น เวลา 12.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมในช่วงเช้า ลงพื้นที่หมู่บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบจัดการไฟและการจัดการเชื้อเพลิงของชุมชน รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการไฟป่า การทำแนวกันไฟ การลดและจัดการเชื้อเพลิงเพื่อนำมาพิจารณาให้ความเห็นยกระดับการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4811520
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
31
คน