Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 23
กสม. วสันต์ ร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร?”
 
วันที่ 28 มกราคม 2566 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร?” จัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.เชียงราย
การสัมมนาดังกล่าว มีการกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทหน้าที่วุฒิสภาคืออะไร?" โดยพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จากนั้นมีการสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร?” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญและภารกิจ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เช่น การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการประสานการคุ้มครองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นโยบายหลักในการทำงานของ กสม. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 4) ได้แก่ (1) มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม (2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน (3) สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ (4) สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม. ในระดับสากล และ (5) เร่งพัฒนาสำนักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยขณะนี้ กสม. ได้มุ่งขับเคลื่อน 5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนสำคัญได้แก่ (1) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (2) สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม (3) สิทธิสถานะบุคคล (4) การขจัดการเลือกปฏิบัติ และ (5) การยุติความรุนแรงในครอบครัว
อนึ่งการจัดเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญ บทบาท และหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน จึงมีการจัดเวทีดังกล่าวขึ้น โดยความร่วมมือของประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กร ที่ต้องการเพิ่มช่องทางในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนและ ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างแท้จริง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5340387
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1264
คน