Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 33
กสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโครงการพัฒนาในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565 นางปรีดา คงแป้น และผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่และประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จังหวัดลำปาง 3 กรณี ได้แก่ 1) กรณีประชาชนในพื้นที่บ้านสบป้าด บ้านสบเติ๋น บ้านสวนป่าแม่จาง บ้านปงต้นปิน บ้านห้วยรากไม้ และบ้านสบเมาะ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ หินปูน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2) กรณีการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อพยพบ้านเวียงหงส์ล้านนาอันเนื่องมาจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ และโครงการแม่จางเป็นไปด้วยความล่าช้า และ 3) กรณีขอให้มีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเป็นธรรมเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ ณ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อพยพบ้านเวียงหงส์ล้านนาอันเนื่องมาจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะ และโครงการแม่จางเป็นไปด้วยความล่าช้า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะนำข้อเท็จจริงที่ได้จากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป
ต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวมณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ชุมชนม่อนหินฟู ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
จากนั้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผศ.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.มณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะ ประชุมรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กรณีข้างต้น โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 1 (เชียงใหม่) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 (ลำปาง) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (ลำปาง) ซึ่ง กสม. จะได้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4733279
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2534
คน