Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 53
กสม. สุภัทรา ประชุมรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายไพโรจน์ พลเพชร นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน นายบุญเกื้อ สมนึก และนายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ประชุมรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า สมาชิกวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมหารือกันถึงการนิยาม คำว่า “องค์การคนพิการแต่ละประเภท” การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ การกำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5325837
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1231
คน