Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 10
กสม. ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตามโครงการพื้นที่นำร่อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี และนางสาวสุภัทรา  นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุริยศักดิ์  เหมือนอ่วม ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และนายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตามโครงการพื้นที่นำร่อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสถานะบุคคลในอนาคต ดังนี้ 1) เน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม 2) เน้นการสร้างองค์ความรู้ และการหนุนเสริมบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 3) การนำรายงานตามโครงการพื้นที่นำร่อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในพื้นที่ต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530554
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1665
คน