Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 15
สำนักงาน กสม. ดำเนินโครงการสร้างเสริมความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ จัดโครงการสร้างเสริมความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนในการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีเยาวชนจากจังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน โดยมี ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ โครงการคาดหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ให้สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างความตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันโดยเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น สำหรับผลสำเร็จของการจัดทำสื่อของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้จะนำไปใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนอีกด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530663
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
27
คน