Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 47
กสม. ปิติกาญจน์ ร่วมกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสถานะบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตามโครงการพื้นที่นำร่อง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม POL-301 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะได้เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “การถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ
เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “การสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานี”
จากนั้น เวลา 13.00 น. เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จังหวัดอุบลราชธานี”
ทั้งนี้ ปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การสัมมนาดังกล่าวจึงเป็นการเปิดพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนจากประชาชนที่ประสบปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้สถานะทางทะเบียนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154074
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
53
คน