Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 25
กสม. ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กสม. ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายภานุพันธ์ สมสกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสรวงมณฑ์สิทธิสมาน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ด้วย
 
การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งดำเนินงานด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินการ ปัญหา และความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 
ภาคเช้า มีการแลกเปลี่ยนประเด็นด้านการศึกษาและการเยียวยาเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบ การเยียวยาบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต ปัญหาภาวะการป่วยทางจิตเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง (PTSD) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใช้สองภาษาในการเรียนการสอน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
จากนั้นในภาคบ่าย ได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กในพื้นที่ อาทิ ภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาการล่าช้า การขาดวิตามินเอ รวมถึงการได้รับวัคซีนพื้นฐานของเด็ก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขหลักเกณฑ์เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า รวมถึงการพัฒนาแนวทางการดูแลอนามัยเด็กในโรงเรียนที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ ข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมจะถูกนำไปประมวลและวิเคราะห์ประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4534521
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
236
คน