Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 28
กสม. สุชาติให้ความรู้ อิสลามกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้พิการ สิทธิสตรีและความรุนแรงในครอบครัว
กสม. สุชาติให้ความรู้ อิสลามกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้พิการ สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ “อิสลามกับสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผู้พิการ สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว” เพื่อสร้างความตระหนักในสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับปรัชญาทางศาสนาและบริบททางสังคมในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาที่สอดคล้องกับหลักการสากล การแสดงข้อมูลทางวิชาการและข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสิทธิผู้พิการ สิทธิเด็ก สิทธิสตรีและความรุนแรงในครอบครัวที่มีการตรวจพบ โดยต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และสังคมตระหนักถึงสิทธิเหล่านี้ พร้อมนี้ได้แนะนำกลไกสนับสนุนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพื้นที่โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ณ อาคารสันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้วย


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4412327
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
347
คน