Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 8310

สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1-สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกประเภทสิทธิ-(1).jpg


สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2-พื้นที่เกิดเหตุ.jpg


สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามเพศของผู้ร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3-เพศ.jpg


สถิติเรื่องร้องเรียนจำแนกตามช่องทางของผู้ร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4-ช่องทาง.jpg


สรุปผลการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5-สรุปผลพิจารณา-(1).png
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5238615
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
330
คน