Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 42
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง กสม. สนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง กสม. สนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม และกฎหมายรับรองคู่ชีวิต โดยยึดหลักการความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่) พ.ศ. …. จำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ และฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .… เสนอโดยคณะรัฐมนตรี และที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ มีกำหนดเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภานี้ นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่า โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัวของคนทุกเพศ สอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 2 ข้อ 23 และข้อ 26 ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่ประเทศไทยให้การรับรอง รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakata Principles) ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ จึงสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศในประเทศไทย อีกทั้งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในการสร้างครอบครัวตามแบบที่ต้องการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6 กันยายน 2565
06-09-65-แถลงการณ์-กสม-พ-ร-บ-คู่ชีวิต.pdf

07/09/2565

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4530664
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
28
คน