Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 201
กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม 24 มิถุนายน
            ตามที่กลุ่มต่าง ๆ ได้นัดหมายการชุมนุมสาธารณะเพื่อแสดงท่าทีหรือข้อเรียกร้องทางการเมืองในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นั้น
​            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และคณะกรรมการสมานฉันท์ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และเห็นพ้องต้องกันว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเป็นรากฐานในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการใช้เสรีภาพดังกล่าวบนหลักการสันติวิธี ทั้งสององค์กรจึงเห็นร่วมกันว่า ควรส่งผู้แทนลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และติดตามการชุมนุมในวันดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมโดยตรง
            ทั้งนี้ กสม.ได้มอบหมายนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และนางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเป็นผู้แทนลงพื้นที่ ขณะที่คณะกรรมการสมานฉันท์ได้มอบหมายให้ ศ.เกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว และ รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กรรมการสมานฉันท์ เป็นผู้แทนลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564
​            กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ขอยืนยันว่า การลงพื้นที่สังเกตการณ์ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มใดหรือสนับสนุนความเห็นทางการเมืองของฝ่ายใดทั้งสิ้น แต่เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อติดตามว่า เสรีภาพในการชุมนุมได้รับการคุ้มครองหรือไม่ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลการชุมนุมและการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ วิธีการที่ใช้ในการควบคุมการชุมนุมเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนกับสถานการณ์หรือไม่ ขณะเดียวกันการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือไม่ การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริงหรือไม่
​            การลงพื้นที่ของ กสม. และคณะกรรมการสมานฉันท์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และตามนโยบายของ กสม. ชุดปัจจุบันที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ที่เคารพความแตกต่างในความคิดเห็น การเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย อันจะนำไปสู่ความปรองดองในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่ใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงการดูถูก ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง หรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
​            กสม. เห็นว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ที่จะต้องร่วมกันสร้าง ปกป้อง ดูแลและรักษา ซึ่ง กสม. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงสถาบันวิชาการ สื่อมวลชน และคนรุ่นใหม่ ในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ตามเอกสารแนบ

23/06/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4811496
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
7
คน