Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 221
กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการดำรงชีพ – สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับผลกระทบ
            วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในพื้นเสี่ยงเช่นจังหวัดสมุทรสาครที่มีคนไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราทางสังคม
            นางประกายรัตน์กล่าวต่อไปว่า กสม. ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้เร่งสั่งการและยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เช่น การเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อในวงกว้าง การแยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถในพื้นที่การระบาด และเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจหาเชื้อและรักษาพยาบาล โดยยุติการจับกุมชั่วคราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ดี กสม. ยังมีความกังวลต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงของประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่การระบาดสูง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายที่ทำให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ดังกล่าวอาจต้องถูกกักตัวอยู่ในสภาพแออัดและยังไม่สามารถแยกบุคคลที่อาจติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกันได้ รัฐจึงควรหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและมาตรการที่รัฐดำเนินการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ พร้อมสนับสนุนปัจจัยที่เพียงพอต่อการดำรงชีพแก่ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่การควบคุมสูงสุดโดยไม่มีความแตกต่าง
            “กสม. เห็นว่า การประกันสิทธิในสุขภาพ (right to health) และการให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่คนทุกคนในยามนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าว ทั้งในแง่การมีอยู่หรือจัดหาให้มี (availability) การเข้าถึง (accessibility) การปรับให้เข้ากับสถานการณ์ (adaptability) และการเป็นที่ยอมรับ (acceptability) เช่น ให้การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้สังคมเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ตีตรา เหมารวม และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อทั้งคนไทยและคนต่างด้าว หรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ และขอให้ร่วมกันส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติระลอกนี้ไปได้ด้วยกัน ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน” ประธาน กสม. กล่าว 
ตามเอกสารแนบ

26/12/2563

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5154063
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
42
คน