Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 22
สาร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องใน “วันสตรีสากล” 8 มีนาคม ประจำปี 2566
วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเตือนให้ระลึกถึงความมุ่งมั่นของนานาประเทศที่ได้ยืนหยัดเรียกร้องและต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศที่มีมาอย่างยาวนาน
สำหรับประเทศไทย เป็นที่น่าภูมิใจที่ผู้หญิงไทยมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2440 และปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้บริหารหญิงจำนวนไม่น้อยทั้งในภาครัฐ องค์กรประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งปรากฏข้อมูลสถิติที่ชัดเจนว่า ผู้บริหารหญิงระดับสูงในองค์กรภาคธุรกิจมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 32 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมไทย
อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ บางส่วนเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการของรัฐ และการจ้างงาน รวมทั้งยังมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องค่าตอบแทนในอาชีพ ผู้หญิงจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศมากขึ้นในพื้นที่สังคมออนไลน์ ดังนั้น การรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมและช่วยกันแก้ปัญหายังคงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไป
ในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยืนยันจะมุ่งผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ ร่วมกันขจัดอุปสรรคที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการถูกกระทำความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ และขอร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด DigitalALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ (DigitalALL: Innovation and technology for gender equality) ของสหประชาชาติในปีนี้ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมกันปิดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโอกาส ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในโลกออนไลน์ รวมทั้งแสวงหาแนวทางปกป้องสิทธิของผู้หญิง กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่สังคมที่สันติสุขและเท่าเทียม
พรประไพ กาญจนรินทร์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

08/03/2566

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4919807
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1396
คน