Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 93
ดีเดย์วันบังคับใช้กฎหมาย PDPA กสม. แนะการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องไม่มีเจตนาสร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม
            วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) อย่างเป็นทางการในวันนี้ ว่า หากพิจารณาเจตนารมณ์ของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะเห็นว่าเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและนำไปใช้ในทางที่กระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว ตลอดจนชื่อเสียงและเกียรติยศจำนวนมาก และสามารถทำได้โดยง่าย การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ครอบครองข้อมูลนั้น นำข้อมูลของประชาชน ไปใช้ประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดความเสียหาย เดือดร้อนรำคาญ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
            สำหรับกรณีที่ประชาชนบางส่วนกังวลว่ากฎหมายดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิในการสื่อสาร การรับ ส่งต่อ หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูล เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และยังมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองที่ค่อนข้างรุนแรงนั้น ขอให้พิจารณาและยึดหลักการสำคัญ คือเรื่องเจตนาในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้ ซึ่งจะต้องไม่มีเจตนาเพื่อสร้างความเสียหายหรืออับอาย หรือมีเจตนานำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
            “กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นคุณต่อการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล มิให้ถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางมิชอบที่อาจกระทบต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูล หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาผลกำไรโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงเจตนาในการนำข้อมูลไปใช้เป็นสำคัญ” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าว
ดาวน์โหลด PDF

01/06/2565

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4910815
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1603
คน