Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 2731
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ
พ.ศ.

รายงาน ชื่อรายงาน มติ กสม.  
ได้รับการแจ้งผล
ข้อเสนอแนะ /มาตร
การแก้ไข
ข้อเสนอ
แนะนโยบาย
ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงกฎหมาย
อื่นๆ
รายงานผลการตรวจสอบที่ 1/2566 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจข่มขู่คุกคามนักวิชาการและสื่อมวลชน         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 2/2566 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน กรณีขอความช่วยเหลือเนื่องจากที่ดินไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ทำให้ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้        
รายงานผลการตรวจสอบที่ 3/2566 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินและสิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟความสูง (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สถานีปากช่อง         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 4/2566 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพของบุคคล กรณีกล่าวอ้างว่า เรือนจำกลางบางขวางคุมขังเกินกว่าระยะเวลาตามหมายจำคุก และสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จ่ายเงินเยียวยาล่าช้า         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 5/2566
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอายัดล่าช้า และเรือนจำไม่แจ้งการอายัดให้ผู้ต้องขังทราบ 
 
       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 6/2566 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า การขุดเจาะทำเหมืองแร่โพแทชของบริษัท ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม       
(ยุติเรื่อง)

 
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 7/2566 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการก่อกวน ทำร้ายร่างกาย และดำเนินคดีอาญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 8/2566 สิทธิเด็ก อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง กรณีกล่าวอ้างว่า ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองของโรงเรียนลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 9/2566 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า กองทัพอากาศประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการตรวจเชื้อเอชไอวี และกฎกระทรวงกำหนดให้ภาวะกะเทยเป็นโรคซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้          
รายงานผลการตรวจสอบที่ 10/2566 สิทธิคนพิการ กรณีกล่าวอ้างว่า สายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม อันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 11/2566 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้บังคับบัญชาคุกคามทางเพศในการทำงาน       
(ยุติเรื่อง)
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 12/2566 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่หน่วยงานของรัฐมีประกาศให้ออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน     
(ยุติเรื่อง)
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 13/2566 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่งผลกระทบทำให้อาคารบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย       
(ยุติเรื่อง)
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 14/2566 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่า ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามทำให้เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย       
(ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน)
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 15/2566 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายขณะจับกุมและซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 16/2566 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า การดำเนินคดีอาญาล่าช้า         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 17/2566 สิทธิชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามประชาชนเข้าทำกินในที่ดิน ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 18/2566 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าบริษัทเอกชนนำรถบรรทุกสัญจรผ่านถนนของหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ได้รับอนุญาต       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 19/2566 สิทธิของผู้ต้องขัง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า กระทรวงยุติธรรมกำหนดหลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม       
(ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน)

 
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 20/2566 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางเขาบิน       
(ยุติเรื่อง)
 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 21/2566 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างโรงแรม และอาคารพาณิชย์ โครงการฯ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 22/2566 เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารจัดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เป็นธรรมต่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 25/2566 สิทธิและเสรีภาพในชีวิติและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาถูกทำร้ายร่างกายขณะถูกคุมขังที่ห้องควบคุมของสถานีตำรวจนครบาลบางนา         
             
รายงานผลการตรวจสอบที่ 30/2566 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐสำรวจและจัดทำรายชื่อผู้ถือครองและเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของประชาชน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ล่าช้า       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 31/2566 สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคันกั้นน้ำในโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 37 - 38/2566 สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า ร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 78/2566 สิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าการประกอบกิจการโรงงานส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่          
ข้อเสนอแนะ ที่ 5/2566 ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน     

 
 
ข้อเสนอเเนะ ที่ 3/2566
 
ข้อเสนอเเนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีอำนาจการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อสืบสวนสอบสวนตามพรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ           
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 634/2556 ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม กรณีกล่าวอ้าง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกายเพื่อให้สารภาพในคดีลักทรัพย์      
(ยุติเรื่อง)


 
รายงานตรวจสอบที่ 146-147/2566 สิทธิชุมชนและสิทธิในสุขภาพ กรณีกล่าวอ้างว่า กระบวนการขอประทานบัตรเหมืองเเร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ขาดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และการประกอบกิจการเหมืองเเร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
 
       
รายงานตรวจสอบที่ 141/2566
 
สิทธิแรงงานอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีบังคับตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ      
รายงานตรวจสอบที่ 167/2566 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในสุขภาพ กรณีขอให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ในห้องกัก          
รายงานตรวจสอบที่ 6/2566 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า การขุดเจาะทำเหมืองแร่โพแทช ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม      
(ยุติเรื่อง)

     

 

 
รายงานผลการตรวจสอบที่ 63/2566  เสรีภาพทางวิชาการ อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่านักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น         

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396467
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
109
คน