Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 4422
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ
พ.ศ.

  ชื่อรายงาน มติ กสม.  
ได้รับการแจ้งผล
ข้อเสนอแนะ /มาตร
การแก้ไข
ข้อเสนอ
แนะนโยบาย
ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงกฎหมาย
อื่นๆ
รายงานผลการตรวจสอบที่ 40/2557 เผยแพร่ผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่จัดสรรพื้นที่ค้าขายให้แก่ผู้ค้ารายเดิม       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 15/2565 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงอาจทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร       
ข้อเสนอแนะ ที่ 1/2565 ข้อเสนอแนะที่ 1/2565 เรื่อง กฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

 
   
รายงานผลการตรวจสอบที่ 10/2565 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 32 - 34/2565 สิทธิในที่ดิน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินทำกินของประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 50/2565 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมรุกล้ำที่ดินของประชาชน     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 75/2565 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐกำหนดราคาจัดซื้อที่ดินไม่เป็นธรรม     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 81/2565 สิทธิในการจัดการที่ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองบังคับให้ราษฎรออกจากที่ดินทำกินและที่พักอาศัย       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 133/2565 สิทธิในการจัดการที่ดิน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน และสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนิการสำรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 144/2565 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า แนวเขตปรับปรุงของอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่ดินทำกินของราษฎร       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 170/2565 สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และนาบอน 2 ในพื้นที่ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 18/2565 สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในบริเวณชุมชน       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 49/2565 สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 (แยกท่ากูบ) และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกตาปาน)       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 124/2565 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี กรณีกล่าวอ้างว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 152 - 153/2565 สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ขาดการมีส่วนร่วมและกระทบต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน         
รายงานผลการตรวจสอบที่ 167 - 168/2565 สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี       
ข้อเสนอแนะที่ 1/2565  ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562     
ข้อเสนอแนะที่ 2/2565 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีการจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะ สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ       
ข้อเสนอแนะที่ 3/2565 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีการจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ     
ข้อเสนอแนะที่ 4/2565 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ       
ข้อเสนอแนะที่ 5/2565 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 89/2565 สิทธในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า หัวหน้าสถานพยาบาลของเรือนจำไม่ดำเนินการรักษาผู้ต้องขังและลงโทษผู้ต้องขังโดยไม่เหมาะสม     
รายงานผลการตรวจสอบที่ 102/2565 สิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่า นายจ้างเอกชนเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม      
รายงานผลการตรวจสอบที่ 111/2565 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดเงื่อนไขไม่จ่ายเงินสวัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานที่เจ็บป่วยอันเป็นผลโดยตรงของเหตุการเป็นโรคเอดส์       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 112 - 113/2565 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่า บริษัทเอกชนกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือกไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนเริ่มทำงาน       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 92/2565 สิทธิชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิทธิในสุขภาพ กรณีเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้โรงงานฯ 
 
   
รายงานผลการตรวจสอบที่ 147-151/2565 สิทธิในที่อยู่อาศัยและสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการจัดการที่ดิน กรณีปัญหาการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการจัดระบบสาธารณูปโภค 

 
       
ข้อเสนอเแนะที่ 4/2565 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ           
รายงานผลการตรวจสอบที่ 93-101/2565  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชน โดยละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และที่เกี่ยวข้องในการเสนอข่าวต่อสาธารณะ    
รายงานผลการตรวจสอบที่ 104/2565  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดส่งข้อมูลบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะปฏิบัติการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาให้แก่สื่อมวลชน และนำไปใช้เผยแพร่ในการเสนอข่าวอาชญากรรมโดยเปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ต้องหา
 
       
รายงานผลการตรวจสอบที่ 51/2565 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กรณีกล่าวอ้างว่า กลุ่มบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์กระทำการในลักษณะดูถูกเหยียดหยามคนอีสาน        

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5396523
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
165
คน