Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ความรู้/บทความวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ
ศูนย์สารสนเทศฯ ชวนอ่าน
​"เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายใต้การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560"
โดย : วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล และสุรีย์ลักษณ์ รักษาเคน. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561.

บทคัดย่อ

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขอบเขตของการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายระดับอื่นที่มีผลเป็นการ จํากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน อย่างเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 โดยเงื่อนไขการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่กําหนดไว้ในกติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองเป็นเกณฑ์
     การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเอกสารโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารอยู่ 4 ประการ ได้แก่ ความจริง ความน่าเชื่อถือ การเป็นตัวแทน และการใช้เกณฑ์ความหมาย
     ผลการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มีผลเป็นการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแม้จะถูกตราขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ รัฐธรรมนูญกําหนดก็ตามหากแต่กลับมีเนื้อหาที่ให้อํานาจแก่รัฐ ให้มีอํานาจดําเนินการอันเป็นการรุกล้ำเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนได้จนเกินสมควรอันขัดต่อหลักความได้สัดส่วน อีกทั้งยังกําหนด กระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการรุกล้ำเสรีภาพ ของประชาชนต่างจากที่รัฐธรรมนูญกําหนด อันขัดแย้งกับหลักของการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของประชาชนที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองตลอดจนหลักการพื้นฐาน ที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านออนไลน์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/download/201426/140706/
ที่มา : Thai Journal Online (ThaiJO)

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
Line : https://lin.ee/xK3jsyP
Facebook : www.facebook.com/Nhrclibrary/

#เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น #รัฐธรรมนูญ  #การเรียกร้องสิทธิทางการเมือง

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
5157287
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1605
คน