Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
เกี่ยวกับเรา View : 6052
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560)
ประวัติการศึกษา
ปี 2521  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2523  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2528  ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2531  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ปี 2538  ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2551  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
ปี 2553  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
- สาธารณสุขนิเทศก์
- รักษาการผู้อำนวยการสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร)
- รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
- กรรมการบริหารบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม)
- กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3650946
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
248
คน