Sorry, your browser does not support JavaScript!
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่  45/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานในภารกิจของสำนักวิจัยและวิชาการ
กรรมการ
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานในภารกิจของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี กรรมการ
7. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ กรรมการ
8. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ
11. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ
12. นายกุลกฤษ งามเกิดเกียรติ ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายพลัฎฐ์ ศุภาหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 
 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

1. เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร
2. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษารวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
3. ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
5. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
6. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
7. พิจารณาวินิจฉัยประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับของราชการ
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่ กข.สม. มอบหมาย
9. เชิญบุคคลใด ๆ มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
10. กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่าย
11. ดำเนินงานอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย


ดูสำเนาคำสั่งฉบับ PDF   icon_download.png