Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับครู-อาจารย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด ‘การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์’ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน การจัดอบรมฯ ต่อจากนั้น นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 84 คน
          นางประกายรัตน์ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมการอบรวมในครั้งนี้ ล้วนเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุน แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนศึกษาในพื้นที่ ดังนั้น การอบรมครั้งนี้จะสามารถช่วยเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนจากคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้นตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ไปปรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการถ่ายทอดสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพครูผู้สอน และคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เพื่อยกระดับการเผยแพร่เครื่องมือทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น กสม. จึงได้ดำเนินการส่งมอบคู่มือฯ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีแล้ว
          ทั้งนี้ กสม. มีความมุ่งหวังว่าภารกิจการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนศึกษาภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคครั้งนี้จะยังเป็นการสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อบุคลากรในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
          อนึ่ง การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมฝึกอบรมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและทดลองออกแบบกิจกรรมตามคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ รวมทั้งการสรุปภาพรวมต่อประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน โดยในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครู อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมด้วย

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12242
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
16
คน