Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ในพื้นที่ภาคตะวันตก
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 คน ในพื้นที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          ในการนี้ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมี ผศ. รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนในการอบรมครั้งนี้
          ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง “ความรู้พื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา” และ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum กิจกรรมการนำเสนอและสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ การเสวนา หัวข้อ “หลักการ แนวคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปฏิบัติการ “การศึกษาและออกแบบกิจกรรมตามคู่มือ การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวันสุดท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครู อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมด้วย
          อนึ่ง การอบรมในหัวข้อดังกล่าว ถือเป็นการอบรมครั้งที่ 5 ตามกลไกการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมให้แก่ครู อาจารย์ในภาคเหนือ ภาคใต้ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนี้ กสม. จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ครู อาจารย์ในภาคตะวันออก เพื่อให้ครู อาจารย์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสามารถนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12262
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
36
คน