Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. ร่วม ศูนย์ฯ ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ในพื้นที่
          วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด ‘การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์’ โดยมีนางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 77 คน ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          นางสาวอารีวรรณ กล่าวว่า ครู อาจารย์ ล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนศึกษาในพื้นที่ ดังนั้น การอบรมครั้งนี้จะสามารถทำให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสามารถนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้นตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ซึ่งเป็นคู่มือที่ กสม. ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นพร้อมส่งมอบคู่มือฯ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีแล้ว ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อบุคลากรในโรงเรียน
          ทั้งนี้ กสม. มีความมุ่งหวังว่าภารกิจการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนศึกษาภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
          อนึ่ง การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมฝึกอบรมให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและทดลองออกแบบกิจกรรมตามคู่มือการจัดการเรียนรู้ฯ รวมทั้งการสรุปภาพรวมต่อประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกัน โดยในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครู อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมด้วย

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12275
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
49
คน