Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. ร่วม มอ.ปัตตานี จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ครู-อาจารย์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและ 3 จังหวัดชายแดนใต้
          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนครู อาจารย์ จากโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 คน จากพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ตรัง สงขลา สตูล พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ระหว่าง วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเตล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          ในการนี้ นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
          ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง “ความรู้พื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษา” และ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum กิจกรรมการนำเสนอและสรุปภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ การเสวนา หัวข้อ “หลักการ แนวคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน” และกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปฏิบัติการ “การศึกษาและออกแบบกิจกรรมตามคู่มือ การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวันสุดท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครู อาจารย์ผู้ผ่านการอบรมด้วย
          อนึ่ง การอบรมในหัวข้อดังกล่าว ถือเป็นการอบรมครั้งที่ 3 ตามกลไกการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้มีการจัดอบรมให้แก่ครู อาจารย์ในภาคเหนือ และภาคใต้ และหลังจากนี้ กสม. จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ครู อาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกต่อไป เพื่อให้ครู อาจารย์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสามารถนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างเยาวชนที่มีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคม

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12278
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
52
คน