Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. ประชุมเตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่ครู อาจารย์ พื้นที่ภาคเหนือ
          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือทิศทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด
          ในชั้นนี้ จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (Training of Trainers) เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะดำเนินการโครงการนำร่องในวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนครู อาจารย์จากโรงเรียนระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย เข้าร่วม เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมเห็นว่าในระยะต่อไป ควรต้องขยายกลุ่มเป้าหมายในการสร้างวิทยากรกระบวนการ โดยแบ่งเป็นจังหวัดตามพื้นที่ หรือการจัดทำโรงเรียนต้นแบบในแต่ละจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนในระดับเดียวกันได้เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีแบบที่โรงเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้
          นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนระดับมัธยมร่วมกันระหว่าง กสม. กับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12246
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
20
คน