Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าวกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าว View : 0
กสม. ประชุมร่วม อนุ กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ หารือการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เสนอขยายไปยังประเภทธุรกิจต่าง ๆ และมีตราสัญลักษณ์สำหรับภาคเอกชนที่ทำธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน
          วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ นำโดยนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
          ในการนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการดำเนินงานของ กสม. โดยสรุปว่า กสม. ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) มาตั้งแต่ปี 2558 โดยที่ผ่านมา มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลักดันให้เกิดการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาล จนกระทั่งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - NAP) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผน NAP
          ในการประชุมดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่ กสม. ได้ดำเนินโครงการนำร่อง เรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ และเห็นว่า กสม. น่าจะได้ขยายการดำเนินการไปยังธุรกิจอื่นๆ ในทุกระดับของประเทศไทย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลองค์กรธุรกิจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาวิชาชีพบัญชี และเสนอว่าอาจจัดทำตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายรับรองการดำเนินการตามหลักการชี้แนะฯ ให้แก่องค์กรธุรกิจ เพื่อเป็นแรงจูงใจทางบวกในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป และย้ำว่าพร้อมช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ กสม. ในอนาคต
          ด้านนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า พร้อมรับข้อเสนอแนะความเห็นไปขับเคลื่อนงานต่อไป โดยจะนำข้อเสนอแนะจากการประชุมไปร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ กสม. จะมีบทบาทในการติดตามและเฝ้าระวังให้รัฐบาลดำเนินการตามแผน NAP ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านแรงงาน 2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่องหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และจัดงานสัมมนาครบรอบ 4 ปีการลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ต่อไป

© 2019 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
12252
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
26
คน