Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

เทปบันทึกการถ่ายทอดสดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ 31 พ.ค.60 ที่ศูนย์ประชุม UN ถนนราชดำเนินนอก กทม.