Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
ผู้แทน UNDP เข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

การประชุมหารือกับ Mr. Livio Sarandrea, Program Specialist Crisis prevention and Rule of law, UNDP เพื่อประสานความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการนำหลักการชี้แนะตามกรอบงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาปฏิบัติใช้ในประเทศไทยและผลักดันให้เกิดการริเริ่มกระบวนการยกร่างแผนปฏิบัติการชาติ (National Action Plan-NAP) ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ห้องประชุม 703 สำนักงาน กสม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59

การประชุมหารือกับ Mr. Livio Sarandrea, Program Specialist Crisis prevention and Rule of law, UNDP เพื่อประสานความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการนำหลักการชี้แนะตามกรอบงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาปฏิบัติใช้ในประเทศไทยและผลักดันให้เกิดการริเริ่มกระบวนการยกร่างแผนปฏิบัติการชาติ (National Action Plan-NAP) ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน