Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมและร่างรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาววารุณี เจนาคม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Dilligence) ของธุรกิจการโรงแรมและร่างรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม ณ โรงแรม Double Tree by Hilton ถนนสุขุมวิท 26 เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปพัฒนาและปรับปรุงคู่มือและรายการตรวจสอบฯ งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัย ที่สำนักงานได้จ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์