Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
การสัมมนา “บทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง  และนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาววารุณี  เจนาคม นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่อง “บทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ซึ่งจัดโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยมี ดร.เสรี  นนทสูติ  ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และนางสาวสฤณี  อาชวานันทกุล  ที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดทำร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ในการสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากนางกรรณิกา  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะเข้าร่วมงานด้ว