Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
กสม. ร่วม ก.ล.ต. จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย"
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรหลักสูตร "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงาน กสม. โดยได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "มาตรฐานสากลในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน" ในการนี้ นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. ร่วมเป็นวิทยากรด้วย ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถนนวิภาวดีรังสิต
          อนึ่ง การอบรมในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และสำนักงาน กสม. ที่ได้จัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายใต้เจตจำนงเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
          โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับหลักการ UNGPs และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบการ ในตลาดทุนเคารพสิทธิมนุษยชนได้นำหลักการ UNGPs ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร และนำไปปฏิบัติใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ และเพื่อให้สามารถริเริ่มนำกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้ธุรกิจในตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. สำนักงาน กสม. ในการจัดอบรมหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย นับเป็นองค์กรแรกในไทยที่ได้จัดอบรมหลักสูตรลักษณะนี้ อันถือเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง