Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
กสม.ประกายรัตน์ ประชุมหารือแนวทางรัฐวิสาหกิจต้นแบบในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UNGP)
          วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้แทนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางรัฐวิสาหกิจต้นแบบในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจของสหประชาชาติ (UNGP) ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยสามารถนำหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนเกิดเครือข่ายรัฐวิสาหกิจต้นแบบในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน จาก 30 องค์กร