Sorry, your browser does not support JavaScript!
ข่าว View : 0
กสม.จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ
กสม.จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ  (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP)”
          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติ  (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP)” ณ โรงแรมกะตะ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (Stable) และยั่งยืน (Sustainable)  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรับทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยและภาคธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UNGP) เพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและนำมาใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ อันจะยังประโยชน์ แก่การสร้างรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
          ทั้งนี้ ในการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต มากล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้กล่าวรายงานโดยนางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา  และปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมกับสิทธิมนุษยชน” โดย  นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้นในภาคเช้าเป็นการอภิปราย หัวข้อ  “การนำหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGP) มาใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศไทย  โดยมีวิทยากร  ประกอบด้วย  ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  นางกรรณิการ์  แสงทอง  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร  ผู้แทน UN Global Compact Local Network Thailand และรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช  อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ดำเนินรายการ โดย  ดร. วีระศักดิ์  แสงสารพันธ์  อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
          การสัมมนาในภาคบ่าย  เป็นการอภิปรายเรื่อง “แนวทางในการนำหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติมาใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแถบอันดามัน”  โดยมีวิทยากรประกอบด้วย  นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต  ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน  ประธานกรรมการเครือข่ายโรงแรมพินนาเคิล, สมาชิก UNGC ประเทศไทย  นายภูริต  มาศวงศ์ศา  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายศึกษิต  สุวรรณดิฐกุล  อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้  ดำเนินรายการ โดย ผศ. อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ อนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ทั้งนี้นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชาติในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา