Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 23
ประกาศราคากลางโครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศราคากลางโครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และระบบต่าง ๆ ในห้องควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
ตามเอกสารแนบ
          1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          2. รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2670069
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
56
คน