Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 21
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 ตามเอกสารแนบ
          1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          2. รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2052982
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
885
คน