Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 47
การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะดำเนินการจ้างออกแบบรูปแล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2558 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา ดังเอกสารแนบ

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
2. ขอบเขตของงานจ้างออกแบบรูปเล่ม (อาร์ตเวิร์ค) และจัดพิมพ์
เอกสารประกอบ : 1-ตารางแสดงวงเงิน.pdf
เอกสารประกอบ : 2-ขอบเขตการจ้างงาน.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3086918
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
159
คน