Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 309
การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนี้ต่อไปนี้ โดยให้จัดทำหนังสือนำส่งสำนักบริหารกลาง ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
​          1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
              1.1 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง
              1.2 ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2
              1.3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4
              1.4 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
              1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
              1.6 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 1
              1.7 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 3
              1.8 ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 2
              1.9 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
              1.10 ผู้อำนวยการกลุ่มงานเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
              1.11 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
              1.12 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
​          2. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่ง
              รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ : ประกาศ.PDF
เอกสารประกอบ : แบบข้อมูลบุคคล.doc
เอกสารประกอบ : 1-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-คลัง-(32).pdf
เอกสารประกอบ : 2-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานตรวจสอบฯ2-(62).pdf
เอกสารประกอบ : 3-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานตรวจสอบฯ4-(72).pdf
เอกสารประกอบ : 4-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานส่งเสริมฯ-(94).pdf
เอกสารประกอบ : 5-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานศูนย์ศึกษาฯ-(110).pdf
เอกสารประกอบ : 6-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานเฝ้าระวังฯ-1-(116).pdf
เอกสารประกอบ : 7-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานเฝ้าระวังฯ-3-(122).pdf
เอกสารประกอบ : 8-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานความร่วมมือฯ-2-(146).pdf
เอกสารประกอบ : 9-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานพันธกรณีฯ-(149).pdf
เอกสารประกอบ : 10-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานเสนอแนะฯ1-(155).pdf
เอกสารประกอบ : 11-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานิติการ-(163).pdf
เอกสารประกอบ : 12-หน้าที่ของตำแหน่ง-ผ-อ-กลุ่มงานพัฒนาระบบฯ-(167).pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3211992
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
140
คน