Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 3836
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                   ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕60
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้ว นั้น
                   บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ ซึ่งมีชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวสอบ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                   ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า
               ๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้    จะมีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่
               ๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี    ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
                       (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
                       (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
                       (๓) ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง     ในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
               ๓. กรณีปรากฏภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.ร. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะได้ขึ้นบัญชี  เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
               ๔. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
เอกสารประกอบ : ประกาศ.pdf
เอกสารประกอบ : รายชื่อ.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3437522
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
975
คน