Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพิ่มเติม
 
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบใหม่ โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จำนวน 208 คน และกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 นั้น
 
เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ดำเนินการจัดสอบ คำนวณคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผิดพลาด โดยคำนวณคะแนนรายข้อโดยการนำคะแนนเต็มมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อก่อน กล่าวคือ คะแนนเต็ม 200 คะแนน หารด้วย 60 ข้อ ซึ่งจะทำให้ได้คะแนนข้อละ 3.33 คะแนน และเมื่อนำผลลัพธ์ดังกล่าวมาคูณจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้องทำให้เกิดความผิดพลาดในคะแนนที่ได้ โดยผู้เข้าสอบที่ทำข้อสอบได้ถูกต้องจำนวน 36 ข้อได้คะแนน 119.88 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คำนวณผลคะแนนตามวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งคำนวณจากจำนวนข้อที่ทำได้ถูกต้อง คูณด้วย 200 หารด้วย 60 จะทำให้ผู้ที่ทำข้อสอบได้ถูกต้องจำนวน 36 ข้อ ได้คะแนน 120 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพิ่มเติม จำนวน 46 คน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2672742
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
36
คน