Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 658
ขอเชิญร่วมประกวดแนวคิดและแผนงาน เพื่อผลิตผลงาน/นวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)”
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,710,000 บาท
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
................................................................................
รายละเอียดของกิจกรรม
1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

    1.1 เป็นการประกวดประเภททีม ประกอบด้วย เยาวชนแกนนำ 5 คน ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ในแต่ละสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารรับรองในใบสมัคร
    1.2 การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา
    ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 ระดับต้องผ่านการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาคก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 2. กติกาการประกวด
     2.1 หัวข้อการประกวด คือ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีรูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น หนังสั้น ภาพวาด บทเพลง สื่อโฆษณา/Clip Video การแสดง เป็นต้น
     2.2 แนวคิดและแผนงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
     2.3 รูปแบบการนำเสนอแนวคิดและแผนงาน ต้องมีเนื้อหาที่มีความเหมาะสม ไม่มีความรุนแรงไม่สื่อในทางเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) ลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ
     2.4 ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งและนำเสนอแนวคิดและแผนงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น

3. หลักเกณฑ์การตัดสิน
    3.1 การคัดเลือกแนวคิดและแผนงานในระดับภูมิภาค
          - สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 70 แห่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตัดสิน จะได้รับเงินรางวัล แห่งละ 20,000 บาท
          - เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ผ่านทาง Video Conference / ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตามวันเวลาที่กำหนด
    3.2 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสถานศึกษา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะการประกวด
    4.1 ระดับมัธยมศึกษา
          รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
          รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท
    4.2 ระดับอุดมศึกษา
          รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท
          รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท

 5. ระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการและพิจารณาผลงาน
     5.1 รับสมัคร ระหว่างวันที่  15  พฤษภาคม  - 30  มิถุนายน  2563
     5.2 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา วันที่  1 - 7  กรกฎาคม  2563
     5.3 อบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่  10 - 13 กรกฎาคม  2563
     5.4 สถานศึกษาดำเนินงานตามแนวคิดและแผนงานที่ได้เสนอไว้ ระหว่างวันที่  14 - 31  กรกฎาคม  2563
     5.5 นำเสนอผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส่งเข้าประกวด วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2563
     5.6 คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยความเห็นชอบของ กสม. และประกาศผล วันที่  1  กันยายน  2563
     5.7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนแกนนำ และครูพี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน  2563

หมายเหตุ
     - สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โทรศัพท์ 0 2141 3924,  0 2141 1992, 0 2141 3926 มือถือ 08 1375 6294, 08 1428 1356, 06 5619 5915
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2623160
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1215
คน