Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 40
ประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายนายอภิชาติ สงวนพฤกษ์
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายนายอภิชาติ สงวนพฤกษ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2 สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตำแหน่งเลขที่ 66 รายละเอียดตามสำเนาเอกสาร PDF ที่แนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2623163
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1218
คน