Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 26
เลขาธิการ กสม. ลงพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7
          วันที่ 2 เมษายน 2564 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคล กรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7 ประชุมร่วมกับ น.อ. ศุภวัจน์ จิตรมนตรี รอง ผอ.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7 และตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว View : 26
เลขาธิการ กสม. ลงพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          วันที่ 1 เมษายน 2564 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคล กรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมและตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรองรับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3222503
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
244
คน